776 031 476
general Terms and conditions
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Klubová posilovna Činkárna, Lázeňská 2, Náhod 54701, Jana Vojtěchová, IČ 05562139 jako provozovatel www.cinkarna.cz a správce osobních údajů, respektuje soukromí svých návštěvníků a dbá na vaši online bezpečnost tím, že chrání vaše osobní údaje a soukromí při každé vaší návštěvě našich webových stránek nebo komunikaci s nimi. Naše zásady ochrany osobních údajů vám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabízejí zevrubné vysvětlení ohledně nakládání s vašimi osobními údaji, které nám poskytnete nebo které o vás shromáždíme. Tyto zásady ochrany osobních údajů průběžně aktualizujeme, proto doporučujeme, abyste se k nim příležitostně vraceli. 1. SHROMÁŽDĚNÉ ÚDAJE 1.1. Osobní údaje, které shromažďujeme, obvykle zahrnují následující údaje, avšak za určitých okolností si můžeme k vaší žádosti vyžádat dodatečné dokumenty: • jméno a příjmení, • emailová adresa, • číslo mobilního telefonu, • adresa bydliště, • případně další informace, které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím telefonu, emailem či prostřednictvím našich webových stránek: • IP-adresa, • datum přístupu a doba přístupu, • případný dotaz návštěvníka, • kód odpovědi http, • přenášené skupiny dat, • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky, • Osobní údaje zpracováváme kamerovým systémem z důvodu ochrany objektu a o přehledu o osobách vstupujících do prostor objektu. Data jsou uchovávána v rámci časové smyčky, v závislosti na intenzitě pohybu osob. Kamery jsou instalovány uvnitř prostor Klubové posilovny. Ochrana snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním, je zajištěna. Subjekt údajů je o užití kamerovým systémem informován nápisem na vchodových dveřích Správce údajů. Osobní údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány v rámci provozu našich webových stránek a bezbečnosti provozovny. Tyto činnosti můžeme provádět následujícími způsoby: 1.2. Shromažďujeme údaje týkající se vašich návštěv na našich webových stránkách a k tomu využívaných zdrojů. Jedná se zejména o údaje o lokalitě, weblogy, provozní data a další komunikační informace. 1.3. Shromažďování osobních údajů nám dále umožňují formuláře, které vyplníte na našich webových stránkách, např. registrace. 1.4. Ke shromažďování údajů může docházet i v případě, že budete z jakéhokoli důvodu komunikovat s provozovatelem. 1.5. Osobní údaje zpracováváme kamerovým systémem z důvodu ochrany objektu a o přehledu o osobách vstupujících do prostor objektu. Data jsou uchovávána v rámci časové smyčky, v závislosti na intenzitě pohybu osob. Kamery jsou instalovány uvnitř prostor Klubové posilovny. Ochrana snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním, je zajištěna. Subjekt údajů je o užití kamerovým systémem informován nápisem na vchodových dveřích Správce údajů. 1. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2.1. Informace nám poskytnuté budou uchovávány na zabezpečených serverech. Transakční údaje jsou z důvodu bezpečnosti zakódovány. 2.2. Upozorňujeme, že přenos dat prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit stoprocentní ochranu a bezpečnost údajů, přijímáme však všechna odpovídající opatření k ochraně informací, jež nám jsou zasílány elektronicky. Předávání jakýchkoli údajů z vaší strany probíhá výlučně na vaše nebezpečí. V některých případech vám může být umožněn přístup do sekcí našich webových stránek vyžadujících zadání přístupového hesla. Za bezpečnost a utajení takového hesla odpovídáte výhradně vy. 2. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍ OSOBY Na našich webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na stránky třetích osob. Tyto odkazy se řídí svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, s nimiž se poklepáním na příslušný odkaz můžete seznámit. Za odkazy na stránky třetích osob neodpovídáme. Naše odpovědnost se vztahuje výhradně na naše vlastní internetové stránky, a z tohoto důvodu odmítáme jakoukoli odpovědnost za odkazy na stránky třetích osob, neboť na ně nemáme žádný vliv. 3. DOBA ZPRACOVÁNÍ Pokud nevyplývá z podmínek, kterými se řídí náš smluvní vztah, nebo z právních předpisů něco jiného, Vaše údaje budeme zpracovávat od okamžiku jejich poskytnutí do ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí doby nutné k oprávněnému uchování osobních údajů provede Správce údajů jejich výmaz. 4. DOBROVOLNOST A AKTUÁLNOST Poskytování údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáváním třetím osobám může mít za následek omezení nebo vyloučení některých poskytovaných služeb. 5. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM Máte právo na (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě, že pojmete podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. 6. KONTAKT ODHLÁŠENÍ Neodepřete-li svůj souhlas, budeme vás kontaktovat prostřednictvím kteréhokoli z vámi poskytnutých kontaktních údajů. 7. JAK NÁS KONTAKTOVAT V případě dotazů, žádostí nebo připomínek týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů se na nás bez váhání obraťte, a to elektronicky na následující emailovou adresu: info@cinkarna.cz. VŠEOBECNÉ OBCHONÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena v ústní podobě, kde je na jedné straně živnostník Jana Vojtěchová, Cvrčkova 340, Náchod 547 01, IČ 05562139, datum zápisu 14.11.2016, Městský úřad Náchod, odbor obecní živnostenský úřad (dále jen „Provozovatel“) a na druhé straně je klient provozovatele, fyzická osoba spotřebitel (dále jen „Klient“), který má zájem užívat služby v provozovně provozovatele v klubové posilovně Činkárna (dále jen „Provozovna“). Provozovatel je výlučným provozovatelem provozovny. Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je aktuálně platný ceník. 2. SMLOUVA Klient si objednává služby provozované klubobovou posilovnou Činkárna prostřednictvím smluvního ujednání, které učiní telefonicky nebo pošle emailem nebo zadá v online rezervačním systému přes webové stránky rezervace.cinkarna.cz, nebo www.cinkarna.cz. Smluvní ujednání musí obsahovat všechny potřebné náležitosti (jako je typ služby, den, čas), které jsou nutné pro řádné splnění. 3. OBJEDNÁVKA SLUŽEB, REZERVACE 3.1. Telefonicky Telefonické objednávky a rezervace jsou přijímány na telefonním čísle 776 031 476. Telefonická objednávka či rezervace je závazná a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže. 3.2. E-mailem E-mailové objednávky a rezervace jsou přijímány na adrese info@cinkarna.cz. Smluvní vztah vzniká v případě e-mailové objednávky, po jejím potvrzení ze strany provozovatele, kdy se stává objednávka závaznou a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže. 3.3. On-line rezervací v rezervačním systému rezervace.cinkarna.cz V rezervačním systému mohou rezervovat cvičení a další služby pouze registrovaní uživatelé. Registrace do rezervačního systému je bezplatná a lze ji provést on-line na domovské stránce rezervačního systému po kliknutí na tlačítko [registrace]. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře se uživatel stává registrovaným. Pro provedení rezervací je třeba, aby se registrovaný uživatel přihlásil svými přihlašovacími údaji zadanými při registraci do svého uživatelského účtu. Rezervaci uživatel provede výběrem konkrétního dne v kalendáři (kliknutím na konkrétní datum v měsíci) nebo kliknutím na aktivity s týdenním nebo denním rozvrhem nebo klitnutím na novou rezervaci a výběrem typu aktivity. Rezervace se provede pouze v případě, že má uživatel dostatek prostředků ve složeném kreditu. Provedená rezervace je závazná a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže. 4. KREDIT Klient se zákaznickou kartou nebo registrací v rezervačním systému rezervace.cinkarna.cz může složit kredit a z něj následně čerpat objednané služby. Kredit je možné složit hotově nebo on-line platbou ve svém registrovaném účtu na www.cinkarna.cz 5. KLIENTSKÉ KARTY Klientskou kartu objednat on-line na www.cinkarna.cz a vyzvednout v místě provozovny. Karta po vložení kreditu opravňuje klienta k čerpání průběžně objednaných služeb. Karta slouží k identifikaci a není přenosná. V případě mechanického poškození bude na požádání karta vyměněna. V případě ztráty bude účtována částka 200 Kč za novou kartu. 6. DÁRKOVÉ POUKAZY Dárkové poukazy jsou ceninou, kterou lze použít v době platnosti k úhradě objednaných služeb za uvedených podmínek. Za platný dárkový poukaz je považován doklad, který nebyl dosud pro čerpání služeb uplatněn, a kterému nevypršela lhůta platnosti. Lze jej použít i pro částečnou úhradu s doplatkem jinou formou úhrady. Dárkové poukazy mají lhůtu platnosti 6 měsíců ode dne vystavení. Lhůta platnosti je na každém dokladu uvedena. Provozovatel nezodpovídá za zneužití dárkového poukazu kopírováním nebo jiným způsobem. Za platný je považován první uplatněný doklad. Dárkový poukaz má nominální hodnotu v korunách českých, která je na něm uvedena. Pokud klient čerpá službu nebo zakupuje produkt nižší hodnoty, není provozovatel povinen kompenzovat rozdíl mezi nominální hodnotou dárkového poukazu a cenou čerpané služby nebo zakoupeného produktu. Na dárkový poukaz lze čerpat pouze službu, pro kterou byl poukaz vystaven. Název této služby je na poukazu uveden. Pro uplatnění dárkového poukazu je třeba tento fyzicky předložit ve vytištěné podobě před čerpáním služby, aby bylo možné ověřit platnost dokladu. Pro uplatnění dárkového poukazu je třeba předem provést (nejlépe telefonicky) rezervaci termínu čerpání příslušné služby. 7. STORNOPOPLATKY Pokud klient zruší svoji rezervaci, nebo se nedostaví na rezervovanou akci, je povinen uhradit provozovateli stornopoplatek podle následujících podmínek. 7.1. Rezervace cvičení zrušená více než 12 hodin před začátkem lekce - bez stornopoplatku 7.2 Rezervace cvičení zrušená méně než 12 hodin před začátkem lekce - 100 % z ceny rezervace 7.3 Nedostavení se - 100 % z ceny rezervace Klient může on-line rušit rezervaci kdykoliv, zrušená rezervace se řídí výše uvedenými stornopoplatky, které jsou automaticky odečteny z kreditu. 8. PROVOZNÍ ŘÁD Při čerpání služeb se klient dále zavazuje bez výhrad dodržovat provozní řád provozovatele. Tento je k dispozici on-line na www.cinkarna.cz nebo k nahlédnutí v provozovně. 9. REKLAMACE Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. 10. STÍŽNOSTI A NÁMĚTY Případné stížnosti a náměty může klient zaslat e-mailem na: info@cinkarna.cz 11. PROVOZNÍ DOBA 24 hodin denně. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu kdykoliv upravit. 12. PLATNOST A ÚČINNOST Ochrana osobních údajů a všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25.5.2018.